Как я изучаю иностранные языки

Изучение иностранных языков в МГУ

С чего начать изучение иностранного языка: советы туристам

Сообразительность против зубрёжки, или Игра без правил

Как научиться говорить на иностранном языке без шпаргалки

I. Польский язык: советы для начала

II. Как научиться читать и понимать по-польски

III. Тексты для чтения на польском языке с транскрипцией и переводом

IV. Польские слова – "ложные друзья переводчика"

Заметки придиры-филолога (забавные случаи из жизни)

Псевдолингвистика-1 (мифы о русской азбуке)

Псевдолингвистика-2 (веРА, жаРА и дуРАки)

Псевдолингвистика-3 (Славяно-Арийский словарь)

Псевдолингвистика-4 (разоблачение фейка о финно-угорском происхождении русских слов)

Как я изучала французский язык

"Белорусский" или "беларуский"?

cvetok

Тексты для чтения на польском языке с произношением и переводом
Часть 5. Сказка "Liczenie owiec"

Продолжим упражнения в чтении. На этот раз мы будем читать и переводить польскую сказку. Советую предварительно прочитать статью Польские слова – "ложные друзья переводчика". Найдите там слова: liczba, przeciwny, właśnie, zapytać, zasada, zastanowić się. Они пригодятся вам при чтении сказки.

Сказка достаточно длинная, поэтому поделим ее на несколько частей. Сначала прочитайте первую часть два – три раза. Читайте вслух, это поможет вам понять текст. Если непонятно какое-то слово, продолжайте читать и попытайтесь понять общий смысл фрагмента. После этого сверьтесь с ответом.

Часть 1

Liczenie owiec

Pewien mały baranek o imieniu Bronek był z tego znany, że lubił długie wieczory. Wbrew zasadom, jakie panowały w życiu owiec, baranek nie chodził spać po zapadnięciu zmroku. Przeciwnie, właśnie w tym momencie wstępowała w niego chęć zabawy i robienia wszystkiego innego, poza spaniem.

Rodzice baranka każdego wieczoru zastanawiali się, jak ułożyć go do snu. Śpiewanie kołysanek nie skutkowało. Przeciwnie, baranek przyłączał się do śpiewania i o spaniu nie było mowy. Opowiadanie bajek na dobranoc również nie pomagało. Na końcu każdej bajki baranek pytał o dalszy jej ciąg i zamiast senny robił się bardziej żwawy.

Перевод:

Liczenie owiec [личэне овец] – подсчет овец

Pewien mały baranek o imieniu Bronek był z tego znany, że lubił długie wieczory [пэвен маўы баранэк о именю бронэк быў с тэго знаны, жэ любиў дўуге вечоры] – один маленький барашек по имени Бронек был известен тем, что любил долгие вечера.

Wbrew zasadom, jakie panowały w życiu owiec, baranek nie chodził spać po zapadnięciu zmroku [вбрэф засадом, яке пановаўы в жыҷю овец, баранэк не ходҗиў спаҷь по западненцю змроку] – вопреки принципам, которые господствовали в жизни овец, барашек не шел спать при наступлении сумерек.

Przeciwnie, właśnie w tym momencie wstępowała w niego chęć zabawy i robienia wszystkiego innego, poza spaniem [пшэҷивне, вўащьне ф тым момэнҷе встэмповаўа в него хэнҷь забавы и робеня фшысткего иннэго, поза спанем] – наоборот, именно в этот момент находило на него желание играть и делать всё другое, кроме сна (буквальный перевод: наоборот, именно в этот момент находило на него желание игры и делания всего другого, кроме спанья).

Rodzice baranka każdego wieczoru zastanawiali się, jak ułożyć go do snu [родҗице баранка каждэго вечору застанавяли ще, як уўожыҷь го до сну] – родители барашка каждый вечер задумывались о том, как уложить его спать.

Śpiewanie kołysanek nie skutkowało [щьпеване коўысанэк не скутковаўо] – пение колыбельных не давало результата.

Przeciwnie, baranek przyłączał się do śpiewania i o spaniu nie było mowy [пшэҷивне, баранэк пшыўоᴴчаў ще до щьпеваня и о спаню не быўо мовы] – наоборот, барашек присоединялся к пению и о сне не было речи.

Opowiadanie bajek na dobranoc również nie pomagało [оповядане баек на добраноц рувнеш не помагаўо] – рассказывание сказок на ночь также не помогало.

Na końcu każdej bajki baranek pytał o dalszy jej ciąg i zamiast senny robił się bardziej żwawy [на коньцу каждэй байки баранэк пытаў о дальшу ей ҷёᴴк и замяст сэнны робиў ще бардҗей жвавы] – в конце каждой сказки барашек спрашивал о дальнейшем ее ходе, и вместо того чтобы стать сонным, делался более подвижным.

Часть 2

Gdy skończyły się pomysły na usypianie baranka, rodzice zwrócili się o pomoc do innych owiec ze stada. Owce przychodziły, kręciły głowami, użalały się nad biednym barankiem i doradzały, jak umiały. Jedne proponowały, by nakrywać baranka podwójną kołderką, inne, by pił przed snem dużo mleka, jeszcze inne, by biegał i podskakiwał, aż zmęczenie go znuży. Pomysłów owce miały bez liku, jednaka nie były one skuteczne.

Na końcu z poradą przyszła najstarsza owca w stadzie. Długo rozmawiała z Bronkiem. Po rozmowie stwierdziła, że jest on bardzo mądrym barankiem. Jest ciekawy świata, wszystko wokół go interesuje i to właśnie dlatego nie może zasnąć. Owca zaproponowała, by przed snem Bronek robił to, co najbardziej lubi, czyli uczył się.

Перевод:

Gdy skończyły się pomysły na usypianie baranka, rodzice zwrócili się o pomoc do innych owiec ze stada [гды сконьчыўы ще помысўы на усыпяне баранка, родҗице звруҷили ще о помоц до иных овец зэ стада] – когда закончились идеи, как заставить заснуть барашка (буквальный перевод: об усыплении барашка), родители обратились за помощью к другим овцам стада.

Owce przychodziły, kręciły głowami, użalały się nad biednym barankiem i doradzały, jak umiały [офцэ пшыходҗиўы, крэнҷиўы гўовами, ужаляўы ще над бедным баранкем и дорадзаўы, як умяўы] – овцы приходили, крутили головами, жалели бедного барашка и советовали, как умели.

Jedne proponowały, by nakrywać baranka podwójną kołderką, inne, by pił przed snem dużo mleka, jeszcze inne, by biegał i podskakiwał, aż zmęczenie go znuży [еднэ пропоноваўы, бы накрываҷь баранка подвуйноᴴ коўдэркоᴴ, иннэ, бы пиў пшэт снэм дужо млека, ешчэ иннэ, бы бегаў и потскакиваў, аж змэᴴчэне го знужы] – одни предлагали накрывать барашка двойным одеялом, другие, чтобы пил перед сном много молока, еще другие, чтобы бегал и подскакивал, пока усталость его не утомит.

Pomysłów owce miały bez liku, jednaka nie były one skuteczne [помысўуф офцэ мяўы бэз лику, еднака не быўы онэ скутэчнэ] – идей овцы имели без числа, однако не были они результативными.

Na końcu z poradą przyszła najstarsza owca w stadzie [на коньцу с порадоᴴ пшышўа найстарша офца ф стадҗе] – в конце с советом пришла самая старшая овца в стаде.

Długo rozmawiała z Bronkiem [дўуго розмавяўа я бронкем] – долго говорила с Бронеком.

Po rozmowie stwierdziła, że jest on bardzo mądrym barankiem [по розмове стфердҗиўа, жэ ест он бардзо мондрым баранкем] – после разговора подтвердила, что он очень умный барашек.

Jest ciekawy świata, wszystko wokół go interesuje i to właśnie dlatego nie może zasnąć [ест цекавы сьфята, фшыстко вокуў го интересуе и вўащьне длятэго не можэ заснонць] – он интересуется миром, всё вокруг его интересует и именно поэтому он не может заснуть.

Owca zaproponowała, by przed snem Bronek robił to, co najbardziej lubi, czyli uczył się [офца запропоноваўа, бы пшэс снэм бронэк робиў то, со найбардҗей люби, чыли учыў се] – овца предложила, чтобы перед сном Бронек делал то, что больше всего любит, то есть учился.

Часть 3

A że stara owca była kiedyś nauczycielką, zaproponowała swoją pomoc. Każdego wieczoru przed snem uczyła Bronka liczenia. Jak wiadomo owce nie mają paluszków, dlatego uczą się licząc inne owce będące w stadzie. Mały baranek powtarzał za swoją nauczycielką, wskazując na owce „Jedna owca, druga owca, trzecia owca, czwarta owca, piąta owca, szósta owca, siódma owca, ósma owca, dziewiąta owca, dziesiąta owca”. Przy dziesiątej owcy baranek już zasnął.

Перевод:

A że stara owca była kiedyś nauczycielką, zaproponowała swoją pomoc [а жэ стара офца быўа кедысь научыҷелькоᴴ] – а старая овца была когда-то учительницей, предложила свою помощь.

Każdego wieczoru przed snem uczyła Bronka liczenia [каждэго вечору пшэд снэм учыўа бронка личэня] – каждый вечер перед сном учила Бронека счету.

Jak wiadomo owce nie mają paluszków, dlatego uczą się licząc inne owce będące w stadzie [як вядомо офцэ не майоᴴ палюшкуф, длятэго учоᴴ ще личонц иннэ офцэ бэндонцэ ф стадҗе] – как известно, овцы не имеют палочек (т.е. палочек для счёта), поэтому учатся, считая других овец, находящихся в стаде.

Mały baranek powtarzał za swoją nauczycielką, wskazując na owce „Jedna owca, druga owca, trzecia owca, czwarta owca, piąta owca, szósta owca, siódma owca, ósma owca, dziewiąta owca, dziesiąta owca” [маўы баранэк пофтажаў за сфойоᴴ научыцелькоᴴ, всказуйонц на офцэ: една офца, друга офца, тшэҷя офца, чфарта офца, пёнта офца, шуста офца, щюдма офца, усма офца, дҗевёнта офца, дҗещёнта офца] – маленький барашек повторял за своей учительницей, указывая на овец: «Одна овца, вторая овца, третья овца, четвертая овца, пятая овца, шестая овца, седьмая овца, восьмая овца, девятая овца, десятая овца».

Przy dziesiątej owcy baranek już zasnął [пшы дҗещёнтэй офцы баранэк юж засноў] – на десятой овце барашек уже заснул.

Часть 4

Tym razem nie policzył wszystkich owiec, jednak każdego wieczoru udawało mu się doliczyć coraz do większej liczby. Rodzice Bronka byli bardzo zadowoloni, bez trudu mogli ułożyć go do snu i w łatwy sposób nauczyć liczenia. Na szczęście stado, do którego należeli, było bardzo duże i starczyło na wiele, wiele wieczorów. Od tej pory baranek każdego wieczoru przed snem liczył owce.

Jeśli ktoś z was również ma trudności z zaśnięciem, niech spróbuje tej metody. Pamiętajmy jednak, by wybrać do liczenia bardzo, bardzo duże stado owiec.

Перевод:

Tym razem nie policzył wszystkich owiec, jednak każdego wieczoru udawało mu się doliczyć coraz do większej liczby [тым разэм не поличыў фшыстких овец, еднак каждэго вечору удаваўо му се доличыҷь цорас до веᴴкшэй личбы] – в тот раз не сосчитал всех овец, однако каждый вечер удавалось ему досчитать до всё большего числа.

Rodzice Bronka byli bardzo zadowoloni, bez trudu mogli ułożyć go do snu i w łatwy sposób nauczyć liczenia [родҗице бронка были бардзо задоволёны, бэс труду могли уўожыць го до сну и в ўатфы спосуп научыҷь личэня] – родители Бронека были очень довольны, без труда могли уложить его спать и легким способом научить счету.

Na szczęście stado, do którego należeli, było bardzo duże i starczyło na wiele, wiele wieczorów [на шчэᴴщьҷе стадо, до ктурэго належели, быўо бардзо дужэ и старчыўо на веле, веле вечоруф] – к счастью, стадо, к которому принадлежали, было очень большим, и (его) хватило на много, много вечеров.

Od tej pory baranek każdego wieczoru przed snem liczył owce [от тэй поры баранэк каждэго вечору пшэт снэм личыў офцэ] – с той поры барашек каждый вечер перед сном считал овец.

Jeśli ktoś z was również ma trudności z zaśnięciem, niech spróbuje tej metody [ещьли ктощь з вас рувнеш ма труднощьҷи з защьненьҷем, нех спрубуе тэй мэтоды] – если кто-то из вас также имеет трудности с засыпанием, пусть попробует этот метод.

Pamiętajmy jednak, by wybrać do liczenia bardzo, bardzo duże stado owiec [паментаймы еднак, бы выбраҷь до личэня бардзо, бардзо дужэ стадо овец] – будем помнить, однако, чтобы выбрать для подсчета очень, очень большое стадо овец.

Автор: Светлана Стрельникова
Источник: http://strelnikova.lv
В случае копирования гиперссылка на источник обязательна